Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznegoDr n. med. Magdalena SOKALSKA-JURKIEWICZ

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu

 

 

 

Badania dodatkowe

w reumatologii

 

Podstawowe badania laboratoryjne - część II  

I. Morfologia

1. Oznaczenie liczby poszczególnych elementów morfotycznych krwi: erytrocytów, leukocytów i trombocytów oraz ich częściowa ocena jakościowa.

2. Metody przeprowadzenia badania:

 • ręczna ocena mikroskopowa (historycznie starsza);

 •  ocena za pomocą automatycznego analizatora hematologicznego.

3. Normy:

 • liczba erytrocytów: kobiety 3,5–5,2 mln/µl, mężczyźni 4,2-5,4 mln/µl;

 • stężenie hemoglobiny: kobiety 120–160 g/l (7,5-9,9 mmol/l), mężczyźni 140–180 g/l (8,7–11,2 mmol/l);
 • hematokryt: kobiety 37–47%, mężczyźni 40–54%;
 • wskaźniki erytrocytowe:

  - średnia objętość erytrocytu (MCV), norma: 82–92 fl;

  - średnia masa hemoglobiny w krwince (MCH), norma: 27–31 pg;

  - średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (MCHC), norma: 32–36 g/dl (20–22 mmol/l);

  - rozpiętość rozkładu erytrocytów (RDW) jest miarą zróżnicowania wielkości erytrocytów (anizocytozy); opisuje je współczynnik RDW-CV (odchylenie standardowe/średnia x 100%) norma: 11,5–14,5%;

 • liczba leukocytów: 4–10 tys./µl;

 • liczba płytek krwi: 150–400 tys./µl/

 

4. Odchylenia od normy spotykane w chorobach reumatologicznych

 • niedokrwistość (zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby erytrocytów poniżej normy):

  - RZS (niedokrwistość normocytowa i hipochromiczna);

  - toczeń trzewny układowy (niedokrwistość normochromiczna, rzadziej hemolityczna; niedokrwistość hemolityczna z retikulocytozą należy do kryteriów diagnostycznych);

  - choroba Stilla;

  - zespół antyfosfolipidowy (hemolityczna u ok. 10%);

  - twardzina układowa (zwykle niewielka);

  - mieszana choroba tkanki łącznej (u 75%);

  - ziarniniakowatość Wegenera (normocytowa u 50%);

  - mikroskopowe zapalenie naczyń;

  - zespół Churga-Straussa;

  - choroba Goodpasteure’a;

  - guzkowe zapalenie tętnic;

  - zespół Sjögrena;

  - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;

  - reaktywne zapalenie stawów;

  - infekcyjne zapalenie stawów;

 

 • leukocytoza (zwiększenie liczby leukocytów powyżej normy):

  - infekcje bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze;

  - urazy;

  - gorączka reumatyczna;

  - działanie leków (np. glikokortykosteroidów);

  - RZS;

  - choroba Stilla (często powyżej 20 tys./µl – u 71–97%);

  - zapalenie wielomięśniowe i skórnomięśniowe;

  - ziarniniakowatość Wegenera;

  - choroba Goodpasteure’a;

  - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;

  - reaktywne zapalenie stawów;

 

 • leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów poniżej normy):

  -  toczeń trzewny układowy (leukopenia < 4 tys./µl należy do kryteriów diagnostycznych i występuje u 15–20%);

  - mieszana choroba tkanki łącznej;

  - zespół Söjgrena;

  - niektóre choroby infekcyjne (np. gruźlica, bruceloza);

 

 • nadpłytkowość (zwiększenie liczby trombocytów powyżej normy):

  - RZS o bardzo dużej aktywności;

  - choroba Stilla;

  - ziarniniakowatość Wegenera;

  - reaktywne zapalenie stawów;

  - ninfekcyjne zapalenie stawów;

  - nowotwory lite;

 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby trombocytów poniżej normy):

  - RZS – powikłanie leczenia;

  - toczeń trzewny układowy (małopłytkowość <100 tys./µl należy do kryteriów diagnostycznych);

  - zespół antyfosfolipidowy (u ok. 30%);

  - mieszana choroba tkanki łącznej;

  - infekcje wirusowe (np. WZW, HIV).

 

 

II. Rozmaz mikroskopowy 

1. Erytrogram – ocena wyglądu krwinek czerwonych:

 • ocena wielkości, kształtu, stopnia wybarwienia;
 • najczęstsze nieprawidłowości
 • dotyczące wielkości:

a) mikrocytoza – krwinki zbyt małe; występuje w niedokrwistościach z niedoboru żelaza, pirydoksyny i witaminy C;

b) makrocytoza – krwinki zbyt duże; niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego;

c) megalocytoza – krwinki duże ze zwiększoną zawartością hemoglobiny; niedokrwistość z niedoboru witaminy B12;

d) anizocytoza – krwinki o różnych kształtach;

 

 • dotyczące kształtu:

a) polikilocytoza – występowanie erytrocytów różnego kształtu; pojawia się m.in. w niedokrwistości z niedoboru witaminy B12;

b) inne możliwości to: sferocytoza, anulocytoza, owalocytoza, akantocytoza, echinocytoza, schistiocytoza, obecność krwinek tarczowatych czy sierpowatych; niektóre z tych patologii są charakterystyczne dla pojedynczych schorzeń (np. anemia sierpowata);

 

 • dotyczące stopnia wybarwienia:

a) niedobarwliwość – zmniejszone zabarwienie ze zwiększeniem przejaśnienia środkowego; występuje w niedokrwistościach z niedoboru żelaza, pirydoksyny i witaminy C;

b) nadbarwliwość - silne wybarwienie erytrocytu z zanikiem przejaśnienia środkowego (np. sferocyt, megalocyt – niedokrwistość z niedoboru witaminy B12);

c) anizochromia – współistnienie krwinek barwiących się prawidłowo i nieprawidłowo;

d) polichromatofilia (polichromazja) – niejednorodne barwienie się pojedynczej krwinki, obszary o różnej intensywności zabarwienia; związana z nieukończonym procesem dojrzewania krwinki i jej przedwczesnym uwolnieniem do krwiobiegu.

 

2. Obraz odsetkowy leukocytów (obraz Schillinga):

 • identyfikacja i oznaczenie liczby poszczególnych form leukocytów w preparacie rozmazu krwi;
 • normy:

 - granulocyty obojętnochłonne (neutrofile)            – 60–70%:

a) formy pałeczkowate – 3–5%;

b) formy segmentowane – 57–65%;

– granulocyty kwasochłonne (eozynofile) – 2–4%;

– granulocyty zasadochłonne (bazofile) – 0–1%;

– limfocyty – 20–45%;

– monocyty – 4–8%;

 

 • zmiany w obrazie odsetkowym leukocytów w chorobach reumatologicznych:

– neutrofilia:

a) RZS;

b) choroba Stilla (neutrofilia >80% należy do kryteriów diagnostycznych i pojawia się u 55–88%);

c) dna moczanowa;

d) infekcje bakteryjne;

e) leczenie glikokortykosteroidami;

f) urazy;

 

- neutropenia:

a) toczeń trzewny układowy (rzadko);

b) infekcje wirusowe;

 

– eozynofilia:

a) infekcje wirusowe;

b) rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią (występuje u ok. 90%);

c) zespół Churga-Straussa i inne zapalenia naczyń;

d) choroby nowotworowe;

 

– bazofilia:

             a) choroby nowotworowe;

 

- limfocytoza:

a) przewlekłe zakażenia bakteryjne;

b) zakażenia wirusowe (np. WZW);

 

 - limfopenia:

a) toczeń trzewny układowy (limfopenia <1,5 tys./µl należy do kryteriów diagnostycznych i występuje u 20–75%);

b) mieszana choroba tkanki łącznej (u 10%);

c) zakażenie HIV;

 

– monocytoza:

a) infekcje bakteryjne (np. gruźlica), wirusowe i pierwotniakowe;

b) RZS;

c) toczeń rumieniowaty układowy;

d) zapalenie wielomięśniowe;

e) układowe zapalenia naczyń;

f) choroby ziarniniakowi (np. sarkoidoza);

g) nieswoiste zapalenie jelit.

 

Ocena morfologii trombocytów jest stosowana głównie w celach naukowych

 

III. Retikulocytoza

 • Retikulocyty są postaciami młodocianymi erytrocytów, uwalnianymi do krwiobiegu i dojrzewającymi w ciągu kilku dni do ostatecznej formy erytrocytu.
 • Liczba retikulocytów stanowi miarę aktywności erytropoezy szpikowej.
 • Tradycyjnie liczbę retikulocytów podaje się jako procent lub promil całkowitej liczby krwinek czerwonych.
 • Norma: 0,5–1,5% (5–15 ‰).
 • Możliwe jest też oznaczenie obiektywnej bezwzględnej liczby retikulocytów za pomocą automatycznego analizatora.
 • Norma: 20000–100000/µl.
 • Oznaczenie liczby retikulocytów przydatne jest w różnicowaniu niedokrwistości, które często towarzyszą chorobom reumatycznym:

– wzrost liczby retikulocytów: niedokrwistość pokrwotoczna, hemolityczna;

– spadek liczby retikulocytów: niedokrwistość plastyczna, niedobór witaminy B12.

 

 

 

Dr n. med. Beata NOWAK

Katedra i Zakład Farmakologii UM we Wroclawiu

 

 

 

 

Badania laboratoryjne dodatkowe - część II

 

Badania laboratoryjne dodatkowe są niezbędnym elementem diagnostyki reumatologicznej. Należą do nich m.in. badania serologiczne i immunologiczne, markery obrotu kostnego, badania genetyczne, badanie płynu stawowego oraz badania histopatologiczne.

 

 

I. Markery osteogenezy i osteolizy 

1. Markery kościotworzenia – są bezpośrednimi lub pośrednimi produktami osteoblastów. Do markerów osteogenezy należą:

- fosfataza zasadowa(APL) i frakcja kostna fosfatazy zasadowej(BAPL);

- osteokalcyna – białko zależne od witaminy K, charakteryzujące się dużym powinowactwem do hydroksyapatytów, syntezowane głównie przez osteoblasty i odontocyty;

- propeptydy prokolagenu typu I – N-końcowy i C-końcowy protopeptyd prokolagenu typu I (PINP i PICP) są uwalniane z prokolagenu w trakcie syntezy kolagenu.

 

 • Metody oznaczania:

- APL – metody spektrofotometryczne;

- BAPL – metody immunochemiczne;

- osteokalcyna – metody radioimmunologiczne i immunochemiczne;

- propeptydy prokolagenu typu I – metody radioimmunologiczne.

 

 • wartości prawidłowe:

- APL– 580–1400 nmol/l/s (34–85 j.m.);

- BAPL – 50–60% aktywności ALP; 230–700 nmol/l (17–42 j.m.);

- osteokalcyna – zakres wartości prawidłowych zależy od metody i jest ustalany indywidualnie przez laboratorium;

- PINP – 20–90 ng/l;

- PICP – 30–200μg/l.

 

 • przydatność kliniczna:

- zwiększenie ich stężenia w surowicy świadczy o wzmożonym obrocie kostnym i aktywności osteoblastów, np. w przebiegu choroby Pageta, nadczynności tarczycy, pierwotnej lub wtórnej nadczynności przytarczyc, ale:

a) wzrost ALP towarzyszy chorobom wątroby i dróg żółciowych, przewlekłej niewydolności nerek, chłoniakom i innym nowotworom złośliwym, zastoinowej niewydolności krążenia oraz zakażeniom.

 

2. Markery resorpcji kostnej – to głównie aktywność fosfatazy kwaśnej opornej na hamowanie winianem – izoformy 5b (TRACP-5b) w surowicy oraz produkty degradacji kolagenu macierzy kostnej oznaczane w moczu.

 

 • metody oznaczania:

- TRACP-5b – metody kolorymetryczne;

- produkty degradacji kolagenu – metody immunoenzymatyczne.

 • Wartości prawidłowe:

- TRACP-5b – 30–90 nmol/l/s;

- produkty degradacji kolagenu:

a) fragmenty sieciujące kolagen:

- pirydynolina – 10–40 nmol/mmol kreatyniny;

- deoksypirydynolina – 3–8nmol/mmol kreatyniny;

b) telepeptydy łańcucha  kolagenu typu I:

- C-końcowy (CTX) – <450 μg/mmol kreatyniny (kobiety po menopauzie <800 μg/mmol kreatyniny);

- N-końcowy (NTX) – <60 nmol BCE(bone collagen equivalence).

 • Przydatność kliniczna:

- wzrost markerów osteolizy świadczy o wzmożonym obrocie kostnym i nadmiernej aktywności osteoklastów, np. w przebiegu pierwotnej nadczynności przytarczyc.

 

 

II. Badania genetyczne – określanie antygenów HLA

 

1. Metody oznaczania:

 • test mikrotoksyczny;
 • metody fluorescencyjne i radioizotopowe;
 • metoda PCR.

2. Przydatność kliniczna:

 • HLA-B27 – jest antygenem zgodności tkankowej występującym częściej w grupie chorych na spondyloartropatie seronegatywne
 • badania genetyczne w RZS:

- HLA-DRB1 *0101, *0102, *0401, *0404, *0405, *0408, *1001, *1402 – predysponują do powstania ACPA oraz zwiększają ryzyko wystąpienia objawów pozastawowych w przebiegu RZS;

- HLA-DR3 – predysponuje do rozwoju RZS bez ACPA;

- HLA-DRB1 *0103, *0402, *1102, *1103, *1301, *1302, *1304 – zmniejszają ryzyko wystąpienia RZS.

 

 III. Badanie płynu stawowego

 • Badanie ogólne płynu stawowego (zob. tab. 1)
 • Badanie na obecność kryształów – badanie pod mikroskopem ze światłem spolaryzowanym:Diagnostyka mikrobiologiczna płynu stawowego.

- znaczenie kliniczne mają kryształy moczanu sodu (obecne w dnie moczanowej) oraz pirofosforanu wapnia (obecne w pseudodnie).

 • Diagnostyka mikrobilogiczna płynu stawowego.

  Badanie

  Płyn stawowy prawidłowy

  Płyn stawowy niezapalny

  Płyn stawowy zapalny

  Płyn stawowy septyczny

  Płyn stawowy pourazowy

  Barwa

  Bezbarwny, żółtawy

  Żółtawy

  Żółtozielonkawy

  Żółtoszary

  Czerwony

  Przejrzystość

  +

  +

  +/–

  Lepkość

  Duża

  Duża

  Zmniejszona

  Różna

  Różna

  Białko ogólne [g/dl]

  1–2

  1–3

  3–5

  3–5

  4–6

  Odczyn Ropesa

  Zbity strąt

  Zbity strąt

  Kłaczkowaty strąt

  Zmętnienie

  Leukocytoza
  w mm³
  <200200–20002000–10000>100000200–2000
  % granulocytów wielojądrzastych<25<25>50>7550–75
  LDH
  (w porównaniu ze stężeniem
  w surowicy)
  Bardzo niskieBardzo niskieWysokieRóżnieZbliżone
  Glukoza [mg/dl]Zbliżone
  do stężenia w surowicy
  Zbliżone do stężenia w surowicy>25, ale niższe niż w surowicy<25Zbliżone do stężenia w surowicy
  Tabela 1. Badanie ogólne płynu stawowego

  „Przegląd Reumatologiczny” 2008, nr 1 (19), s. 6-7.

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne