Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznegoDr n. med. Ewa MORGIEL

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu

 

 

 

Twardzina układowa

 

Na jej wczesne rozpoznanie mają wpływ objawy narządowe ze strony układu oddechowego oraz układu krążenia, zwłaszcza tętnicze nadciśnienie płucne (PAH).

Twardzina układowa, zwana również sklerodermią, jest zaliczana do przewlekłych, autoimmunologicznych chorób tkanki łącznej. Schorzenie to charakteryzuje się wzmożonym napięciem i stwardnieniem skóry oraz uszkodzeniem narządów wewnętrznych. Szczególne następstwa kliniczne, a przede wszystkim ogromny wpływ na rokowanie ma zajęcie płuc i serca. Pacjenci z rozpoznaniem twardziny układowej są narażeni na liczne dolegliwości, co jest związane z obniżeniem jakości ich życia, wysoką śmiertelnością i skróceniem spodziewanej długości przeżycia oraz niekorzystnymi następstwami socjoekonomicznymi.

 

Rozpoznanie twardziny układowej często przysparza trudności w codziennej praktyce klinicznej. Zwykle pierwszym symptomem choroby jest napadowe blednięcie palców, tzw. objaw Raynauda. Jednakże objaw ten jest bardzo niespecyficzny i często występuje również u zdrowych osób. Pacjenci ponadto skarżą się na uogólniony obrzęk rąk czy uczucie za ciasnej skóry. Pierwsze objawy choroby bywają bagatelizowane zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy pierwszego kontaktu, a niekiedy także reumatologów czy angiologów.  Choroba czasami postępuje bardzo szybko, a niekiedy rozwija się przez wiele lat. Charakterystyczną cechą tej jednostki chorobowej jest nie tylko bardzo różnorodny przebieg choroby, ale również heterogenność obrazu klinicznego. Patologiczne zmiany w zakresie tkanki łacznej prowadzą do upośledzenia morfologii i funkcji wielu narządów wewnętrznych (ryc.[office1] ) jednak zmiany występują u chorych z określoną częstością, z różnym nasileniem, a także na różnym etapie choroby (niekiedy szybko od wystapienia pierwszych objawów, a niekiedy wiele lat po rozpoznaniu). Ze względu na przebieg i objawy chorobowe wyróżnia się kilka postaci choroby, najczęstsze z nich to: twardzina układowa ograniczona oraz twardzina układowa postać uogólniona.

Proces patofizjologiczny twardziny układowej nie został w pełni wyjaśniony. Na powstanie choroby mogą mieć wpływ czynniki genetyczne, środowiskowe lub infekcyjne. Wiele danych wskazuje na udział rekcji immunologicznych, zmian naczyniowych oraz nadmiernie aktywowanych fibroblastów w powstawaniu zmian chorobowych. Wspomniane procesy są przyczyną włóknienia tkanki łącznej i prowadzą do dysfunkcji narządów wewnętrznych (schemat[office2] ). Zatrzymanie tego procesu patogenetycznego przed powstaniem nieodwracalnych zmian narządowych, jak się wydaje, pozostaje wyzwaniem w leczeniu twardziny układowej.

 

W chwili obecnej podstawowym narzędziem służącym do rozpoznawania twardziny układowej są kryteria klasyfikacyjne ustalone przez Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne w 1980 r. (tab.[office3] ) Niektórzy chorzy, pomimo charakterystycznego obrazu klinicznego i zajęcia organów wewnętrznych, nie spełniają tych kryteriów (zwłaszcza w przypadku twardziny układowej ograniczonej). Kryteria klasyfikacyjne potwierdzają rozpoznanie na znacznie zaawansowanym etapie choroby, kiedy widoczne są już zmiany narządowe. 

Wzrost zainteresowania w ostatnim czasie dość rzadką jednostką chorobową, jaką jest twardzina układowa, zawdzięczamy bardzo prężnie działającej grupie powstałej w grudniu 2002 roku przy Europejskiej Lidze Antyreumatycznej (EULAR– European League Against Rheumatism). EUSTAR (EULAR Scleroderma Trials and Research) to grupa ds. Badań Klinicznych i Naukowych Twardziny Układowej. Jej zadaniem jest rozbudzić świadomość istnienia tej choroby, promować wiedzę na jej temat oraz wspierać badania nad nią. Mimo ogromnego postępu w wyjaśnianiu patomechanizmu choroby i pojawienia się zupełnie nowych możliwości terapeutycznych skuteczność terapii sklerodermii nadal jest ograniczona. Obecnie w leczeniu twardziny układowej stosuje się ogólną zasadę „leczenia narządowo-swoistego”. W  zależności od obrazu klinicznego dostosowuje się rodzaj i dawki leków. Wydaje się, że wyniki terapii są w dużej mierze zależne od etapu choroby, w której rozpoczyna się stosowanie leków. Jednak gdy uwzględnimy zmienność przebiegu choroby i jej obrazu klinicznego, okazuje się, że ustalenie terapii jest naprawdę niełatwym zadaniem.

Bardzo wczesne rozpoznanie twardziny układowej może mieć kluczowe znaczenie w praktyce klinicznej. W związku z tym obecnie priorytetowym zadaniem grupy EUSTAR jest zdefiniowanie bardzo wczesnego rozpoznania twardziny układowej. W pierwszym etapie na podstawie opinii lekarzy ekspertów wielu europejskich ośrodków przy użyciu metody DELPHI ustalono wstępne kryteria wczesnego rozpozania twardziny układowej (tabela[office4] ). Kolejne zadanie podjęte przez EUSTAR to ustalenie specyficzności i czułości tych kryteriów, w tym celu zaprojektowano badanie prospektywne o nazwie VEDOSS (very early diagnosis of systemic sclerosis), być może uzyskane dane pozwolą udoskonalić kryteria diagnostyczne bardzo wczesnej twardziny układowej.

 

W tym artykule opisano szczegółowo kilka kluczowych objawów „ostrzegawczych”, które mogą być zwiastunem twardziny układowej. Wystąpienie poniższych objawów może ukierunkować zbieranie wywiadu u chorego, co następnie będzie miało wpływ na proces diagnostyczny. Ważne jest również to, by określonych pacjentów skierować w odpowiednim czasie do ośrodków referenyjnych mających doświadczenie w leczeniu twardziny układowej.

 

Objaw Raynauda jako wczesny objaw uszkodzenia układu krążenia

Objaw Raynauda jest najczęstszym pierwszym symptomem twardziny układowej. Występuje u około 95%–99% chorych w wyniku upośledzenia mikrokrążenia. Może wyprzedzać na wiele lat pojawienie się kolejnych objawów (tak zwykle dzieje się w przypadku twardziny układowej ograniczonej) lub może wystąpić jednoczasowo, rzadko nieco później od pojawienia się zmian skórnych (np. w twardzinie układowej uogólnionej).

 

Objaw Raynauda polega na napadowej, nadmiernej reakcji spastycznej naczyń obwodowych pod wpływem bodźców, takich jak stres lub zimno. Klinicznie objawia się to charakterystyczną, dobrze odgraniczoną zmianą zabarwienia skóry obwodowych obszarów ciała, zwykle palców rąk, stóp, czubka nosa, uszu lub języka. Zazwyczaj obserwuje się trzy fazy objawu Raynauda: 1. fazę białą (związaną ze skurczem naczyń obwodowych); 2. fazę niebieską (sine zabarwienie skóry powstaje na skutek niedotlenienia tkanek); 3. fazę czerwoną (przekrwienie w wyniku reaktywnego nadmiernego rozszerzenia obwodowych naczyń krwionośnych). Po napadzie występują charakterystyczne dolegliwości o charakterze bólu lub parestezji (drętwienie, mrowienia, zaburzenia czucia).

 

Rozpoznanie objawu Raynauda stawia się na podstawie wywiadu, w którym wypytuje się pacjenta o charakterystyczne cechy jego dolegliwości (tab.[office5] ). Nie jest konieczna obiektywna ocena lekarza lub innych osób (w tym np. wykonanie próby prowokacyjnej).

 

Występowanie objawu Raynauda dotyczy około 10% zdrowych osób, najczęściej są to osoby młode, płci żeńskiej. W codziennej praktyce odróżnienie objawu u zdrowych osób (pierwotny objaw Raynauda, czyli choroba Raynauda) oraz objawu, który jest związany z jakimś poważnym schorzeniem (objaw wtórny, czyli zespół Raynauda) jest bardzo trudnym zadaniem. Ponadto objaw Raynauda może towarzyszyć wielu różnym schorzeniom, w tym również wielu różnym układowym chorobom tkanki łącznej (np. zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe, toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów i inne). Objaw Raynauda może sugerować rozpoznanie wczesnej twardziny układowej, gdy:


a)  występuje u osób w wieku średnim lub późnym,

b) obserwuje się częste, trwające długo ataki (pow. 20 min), sprowokowane nawet niewielkimi bodźcami,

c)  stwierdza się obecność niegojących się ran lub charakterystycznych zwapnień, które niekiedy są wyczuwalne pod skórą lub mają łączność z owrzodzeniami

 

 

Obrzęk palców jako wczesny objaw zmian skórnych

Wielu pacjentów z rozpoznaniem twardziny jako jeden z pierwszych objawów swojej choroby podaje obrzęk rąk, często obrazowo określając to zjawisko jako uczucie „za ciasnej skóry”. Obrzęk rąk w twardzinie układowej występuje w pierwszym etapie zmian skórnych i jest związany z naciekami komórek zapalnych. W kolejnym etapie powstaje sklerodaktylia.

 

Obrzęk rąk może być również kojarzony przez lekarzy z objawami niewydolności krążenia lub obrzęku limfatycznego. Schorzenia te są dość powszechne, dlatego warto to uwzględnić w diagnostyce różnicowej, dokładnie ocenić zakres obrzęków i ich charakter. Obrzęk palców i rąk wiąże się również z trudnością w zginaniu palców czy wykonywaniu  określonych czynności, może także wystąpić sztywność poranna, która zwykle świadczy o toczącym się procesie zapalnym w zakresie stawów. Sztywność poranna może być także objawem reumatoidalnego zapalenia stawów.

 

 

Dysfunkcja zwierzacza przełyku jako wczesny objaw zajęcia układu pokarmowego

Zaburzenia funkcji zwieracza przełyku w przebiegu twardziny układowej występują wcześnie. Zwykle są one przyczyną takich dolegliwości, jak zgaga, puste odbijania, uczucie wczesnej sytości. W późniejszym okresie pojawiają się trudnści przy przełykaniu pokarmów. Niekiedy mimo zaburzeń funkcji przełyku pacjenci nie zgłaszają dolegliwości. Pomocne mogą być wówczas badania diagnostyczne, takie jak badanie z kontrastem, manometria, gastroskopia, scyntygrafia przełyku, jednakże nie zawsze lekarz w ambulatorium ma możliwość przeprowadzenia takich badań. Należy podkreślić, że u osób z objawem Raynauda, zwłaszcza stosunkowo młodych, dolegliwości związane z dysfunkcją zwieracza przełyku powinny być dodatkowym sygnałem ostrzegawczym.

 

 

Duszność, zmęczenie, obniżenie tolerancji wysiłku jako wczesne objawy uszkodzenia płuc i/lub serca

Objawy takie mogą być związane z różnymi chorobami, zarówno reumatologicznymi, jak i dotyczącymi wyłącznie układu oddechowego czy układu krążenia. Oczywiście są to dolegliwości bardzo niespecyficzne. Niezwykle ważne jest jednak, aby w trakcie rozmowy z chorym zwrócić na nie szczególną uwagę, zwłaszcza jeżeli wcześniej chory podawał inne typowe objawy „ostrzegawcze”. Duszność, zmęczenie, obniżenie tolerancji wysiłku wskazują na możliwość uszkodzenia serca i/lub płuc w przebiegu twardziny układowej. Chory, u którego występują takie objawy, wymaga pilnej hospitalizacji w ośrodku referencyjnym zajmującym się leczeniem twardziny układowej, ewentualnego dokończenia procesu diagnostycznego i szybkiego wdrożenia odpowiedniej terapii.

 

 

Zajęcie płuc. Choroba śródmiąższowa płuc jest jedną z głównych przyczyn zgonów w twardzinie układowej. Zwykle zmiany płucne rozwijają się podstępnie, powodując niespecyficzne objawy, takie jak duszność, suchy kaszel, wdechowe trzeszczenia u podstawy płuc. Podstawowe znaczenie w diagnostyce zmian śródmiąższowych mają badania dodatkowe, zwłaszcza badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria, pojemność dyfuzyjna dla tlenku węgla), a także test 6-minutowego marszu z oceną spadku saturacji po wysiłku oraz tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości (HRCT). Wykrycie choroby śródmiąższowej płuc na wczesnym etapie ma kluczowe znaczenie w praktyce klinicznej. Lekiem z wyboru w leczeniu włóknienia płuc jest cyklofosfamid, który ma udowodnione działanie terapeutyczne.  Celem leczenia jest zatrzymanie lub spowolnienie progresji choroby. Inne leki stosowane w leczeniu włóknienia płuc to azatiopryna, mykofenolan mofetylu, glikokortykoidy. Szczególnie ważne jest, by intensywne i skuteczne leczenie wdrożyć u osób o ciężkim przebiegu choroby śródmiąższowej płuc na odpowiednim etapie choroby. Zmiany płucne mogą prowadzić do powstania wtórnego nadciśnienia płucnego, co ma bardzo niekorzystny wpływ na czas przeżycia.

 

 

Zajęcie serca. Najpoważniejszym następstwem twardziny układowej w odniesieniu do zaburzeń pracy serca jest nadciśnienie płucne (NP). Szacuje się, że nadciśnienie płucne występuje u około 8–12% chorych z rozpoznaniem twardziny układowej. Etiologia tej choroby jest złożona, najczęściej rozpoznaje się tętnicze nadciśnienie płucne związane z patologiczną przebudową tętniczek płucnych. W twardzinie układowej NP może mieć także inną etiologię i powstać np. na skutek zmian śródmiąższowych płuc lub choroby zatorowo-zakrzepowej. NP ma bardzo niekorzystny wpływ na rokowanie u chorego.Wśród osób z tym rozpoznaniem oraz z twardziną układową 3-letni czas przeżycia wynosi około 50%.

 

W ostatnim czasie dokonał się ogromny postęp w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego, udowodniono skuteczność leków trzech grup: pochodnych prostaglandyn, inhibitorów fosfodiesterazy 5, inhibitorów endoteliny. Jednak odpowiedź na leczenie u pacjentów z rozpoznaniem twardziny układowej jest duża gorsza niż w przypadku innych układowych chorób tkanki łącznej, np. tocznia rumieniowatego układowego czy idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego. Ze względu na agresywny przebieg NP u osób z twardziną układową w tej grupie kluczowe znaczenie ma wczesne wykrycie choroby oraz wdrożenie intensywnego leczenia, np. terapii skojarzonej. Objawy, które mogą wskazywać na współwystępowanie NP, to: duszność, bóle w klatce piersiowej, osłabienie, omdlenia, w badaniu fizykalnym wzmożona akcentacja II tonu serca czy nieprawidłowości w badaniu EKG.  Echokardiografia jest standardowym badaniem przesiewowym w diagnostyce nadciśnienia płucnego. Obliczenia ciśnienia w tętnicy płucnej dokonuje się w sposób pośredni, a uzyskany wynik może odbiegać od wartości ciśnienia uzyskanego w bezpośrednim badaniu inwazyjnym. Dlatego bardzo istotne w echokardiografii serca przy podejrzeniu nadciśnienia płucnego jest doświadczenie osoby wykonującej badanie.

 

W Polsce pacjenci z rozpoznaniem nadciśnienia płucnego otrzymują leki w ramach programu terapeutycznego. Program jest realizowany w wybranych ośrodkach kardiologicznych. Gdy wynik badania echokardiograficznego jest nieprawidłowy i sugeruje nadciśnienie płucne, wówczas chorego należy skierować na badania inwazyjne do odpowiedniego ośrodka w danym regionie. Przykładowo  na Dolnym Śląsku leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego zajmuje się Oddział Kardiologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu.

 

 

Nadciśnienie tętnicze jako wczesny objaw uszkodzenia nerek

U pacjentów z twardziną układową może dojść do uszkodzenia nerek. Niekiedy proces ten ma bardzo krótki i ciężki przebieg w postaci kryzy nerkowej, co w konsekwencji może prowadzić do niewydolności nerek. U każdego pacjenta z podejrzeniem twardziny układowej należy kontrolować ciśnienie krwi. W razie podwyższonych wartości podstawą leczenia są leki z grupy inhibitorów konweratazy angiotensyny, które są stosowane w prewencji oraz leczeniu dysfunkcji nerek w przebiegu twardziny układowej.

 

 

Badania diagnostyczne

Niestety, obecnie nie dysponujemy żadnymi badaniami, które w sposób jednoznaczny wskazywałyby na rozpoznanie twardziny układowej. Istnieje jednak kilka badań, które są bardzo pomocne w postawieniu diagnozy.

 

 

Kapilaroskopia wału paznokciowego

Kapilaroskopia to prosta i tania metoda polegająca na ocenie drobnych naczyń krwionośnych najczęściej w obszarze wału paznokciowego. W tym miejscu po nałożeniu cienkiej warstwy olejku immersyjnego możliwa jest ocena kształtu pętli, ponieważ tu kapilary naczyniowe układają się równolegle do płytki paznokciowej. Badanie wykonuje się przy użyciu mikroskopu stereoskopowego oraz zewnętrznego źródła światła lub ewentualnie oftalmoskopu czy wideomikroskopu. Kapilaroskopia wału paznokciowego ma szczególne zastosowanie w diagnostyce i różnicowaniu pierwotnego i wtórnego objawu Raynauda. W przebiegu twardziny układowej zmiany naczyniowe występują jako wczesny objaw choroby. Podstawowe nieprawidłowości to poszerzenie kapilar naczyniowych i występowanie tzw. megakapilar oraz zanik pętli z powstaniem stref awaskularnych.

 

Zmiany naczyniowe widoczne w kapilaroskopii obecne są także w innych miejscach skóry (teleangiektazje) oraz narządach wewnętrznych. Zmiany naczyniowe są podstawową przyczyną dysfunkcji narządów wewnętrznych zwłaszcza na wczesnym etapie choroby.

 

 

Badania laboratoryjne

W diagnostyce twardziny układowej wyniki poniższych badań laboratoryjnych mogą mieć  kluczowe znaczenie w diagnostyce i ustaleniu terapii:

 

 • oznaczanie przeciwciał ANA (przeciwciała ANA są obecne u 95% chorych z twardziną układową; ich obecność stwierdza się również w wielu innych schorzeniach, a także u zdrowych osób);
 • oznaczenie przeciwciał specyficznych (przeciwciała przeciwko antytopoizomerazie 1 (scl70) oraz przeciwciała antycentromerowe);
 • stężenie kreatyniny oraz badanie ogólne moczu (mogą wskazywać na uszkodzenie nerek);
 • OB, CRP (podwyższone wartości wskazują na agresywny przebieg choroby);
 • C3,C4 (obniżone wartości  wskazują na agresywny przebieg choroby).

 

 

Proces diagnostyczny

W procesie diagnostycznym bardzo wczesnej twardziny układowej można wyróżnić trzy etapy.

Krok pierwszy polega na uzyskaniu informacji od pacjenta oraz przeprowadzeniu badania fizykalnego, w tym przede wszystkim zwróceniu uwagi na objaw Raynaud oraz obrzęk rąk, palców, a także inne powyżej wspomniane nieprawidłowości.

Krok drugi to skierowanie pacjenta na badania diagnostyczne. Kapilaroskopia jako metoda tania, prosta, bezinwazyjna i powtarzalna może być wykonana u każdego pacjenta z objawem Raynauda. Często konieczne są badania kontrolne w określonych przedziałach czasowych, ponieważ obserwowana progresja zmian naczyniowych może również świadczyć o postępie choroby. Ponadto wykonuje się badania laboratoryjne z uwzględnieniem testu na obecność przeciwciał ANA oraz przeciwciał specyficznych.

Krok trzeci obejmuje szczegółową diagnostykę narządową, w tym: badania czynnościowe płuc, echokardiografia, tomografia komputerowa, manometria przełyku i inne.

 

W zależności od zaawansowania zmian narządowych należy indywidualnie ustalić leczenie u pacjenta.

 

 

Podsumowanie

Rozpoznanie wczesnej twardziny układowej ma na celu uchwycenie etapu choroby przed powstaniem nieodwracalnych zmian narządowych.

Zajęcie płuc i serca w przebiegu twardziny układowej ma najistotniejszy wpływ na rokowanie.

Objawy, których wystąpienie wiąże się z wysokim ryzykiem rozpoznania twardziny układowej, to: objaw Raynauda, obrzęk palców, owrzodzenia placów, zwapnienia, obecność przeciwciał ACA i scl70, nieprawidłowy obraz kapilaroskopowy, teleangiektazje, dysfunkcja przełyku, obraz mlecznej szyby w badaniu HRCT.

 

„Przegląd Reumatologiczny” 2010, nr 2 (31), s. 3-5.

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne